Leylinjer, Hartmanngitternät, Currykryss mm  -  länkar.

 
Jordströmmar:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordstr%C3%B6mmar
 
Jordstrålningscentrum: http://www.jordstralningscentrum.se/
 
Slagrutenytt: http://samzodiac2.wordpress.com/2007/09/18/jordstralning-leylinjer/
 
Artikel från Internet nedan:

Geopatisk stress

av Ann Nordén och Fritz-Uno Johansson

Currygitternätet består av energilinjer som löper i nordväst-sydostlig och nordost-sydvästlig riktning.
  Dessa linjer bildar ett rutnät, där varje delruta är ca 4x4 meter. Således uppstår en korsning var 16:e kvadratmeter, ett sk currykryss. Currykryssen har uppkallats efter den tyske läkaren Manfred Curry.
  Bredden av linjerna kan variera mellan 20-80 cm. Ännu har inget mätinstrument konstruerats för lokalisering av de omgivande fälten. En currylinje kan lokaliseras med hjälp av en batteriradio inställd på en svag station. När antennen kommer in i ett fält, en currymur, får stationen ett störande brus eller försvinner helt. Styrkan av strålningen varierar ibland. Observerad frekvens är 12,55 Hz.
  Currykryss orsakar skador på växter. Fruktträd som växer vid ett kryss bär sällan någon frukt. Ett exempel på detta är ett plommonträd i en koloniträdgård, som har observerats under enfyraårsperiod. Trädet har växt och blommat men det har som mest blivit enbart 10 plommon. Det senaste året har barken börjat vrida sig och vid kontroll visade det sig att trädet växte på ett currykryss.
  Samma resultat har konstaterats för en rönn, där barken börjat vrida sig och där kronan är död. Ett "curry-träd" får sämre rotsystem och välter lättare vid blåst. Vinbärsbuskar ger inte heller bär i currykryss, utan blir förtvinade och klena. Krukväxten Saint Paula klarar inte heller currylinjer. En bladväxt som stått ovanpå en hylla i ett rum klarade sig och växte fint i tre år. Efter omflyttning på hyllan började bladen gulna. Vid undersökning befanns den stå över en currylinje. Curryfälten orsakar också missväxta fläckar i sädesfält. Barn som har sina sängar placerade i currylinjer och kryss har i regel svårt att somna och sover oroligt. Barnen mår dåligt och föräldrarna vet inte varför.
  Currylinjer orsakar bl a huvudvärk- och trötthet om man befinner sig en längre tid i dem, speciellt i kombination med elektriska apparater, datorer och TV. Det påverkar även blodtrycket. Alla kattdjur, myror och kräldjur däremot, väljer att vistas i curryfält. Det är alltså ingen slump att katten väljer ut en favoritfåtölj.
  Hästar och kor mår inte bra av att vistas i fälten. Hundar undviker också fälten. Vill hunden exempelvis inte ligga i sin korg som är slumpmässigt placerad, finns där med stor sannolikhet någon form av jordstrålning. Människan är i det avseendet sämst, som inte instinktivt undviker, utan i stället trotsar och nonchalerar curryfälten.

Hartmanngitternätet
Hartmanngitternätet består av energilinjer som löper i nord-sydlig och väst-östlig riktning och som bildar rutnät om ca 1-1½x1-1½ meter. Dessa har fått sitt namn efter den tyske läkaren Ernst Hartmann. Bredden kan variera mellan 15-25 cm. Ännu är inget mätinstrument utvecklat för lokalisering av fälten. Frekvensen är 8,63 Hz. Detta fält är svårt att undvika då det ligger diagonalt på currynätet.

Supercurrykryss
När både curry- och hartmannkryss sammanfaller uppstår en betydligt skadligare strålning.
  Undersökningar har visat att supercurrykryss i kombination med vattenådror kan ha en förödande effekt. Jordstrålningsfält ger upphov till uunattningsfenomen som kan ta många år innan de manifesteras som sjukdomar. Svåra fall av elöverkänslighet, oral galvanism, cancer och tumörer har vid undersökningar visat sig ha ett samband med att sovplatsen hos patienten varit placerad i dessa störfält.

Sprickzoner
Sprickzonema uppvisar frekvensen 2,96 Hz. De förekommer ofta tillsammans med vattenådror, men de kan också vara fyllda med stillastående vatten eller enbart som sprickor i berggrunden. De avger en negativ energi.

Vattenådror
Människan har sedan flera tusen år tillbaka rättat sig efter fenomenet jordstrålning.
  Det gällde att undvika att bo på vattenådror, för då kunde man drabbas av ohälsa och dålig sömn. Brunnar togs alltid ut först av en slagruteman innan man började gräva. I dag vill man inte alls kännas vid denna kunskap och bygger husen där arkitekten ritat in dem oavsett markens strålning.
  Av all geopatisk stress är den negativa strålningen från vattenådror den farligaste. Likaväl som undersökningsplikt föreligger för en husköpare vad gäller mögel, dolda fel etc, borde det vara en minst lika viktig åtgärd att konsultera en slagruteman för att ta reda på hur marken är beskaffad.
  Det kan vara en billig livförsäkring och borde kunna erbjudas vid anlitande av besiktningsman. När vattnet rinner i vattenåder splittras vattenmolekylerna och en negativ frekvens uppstår. Frekvensen är på 6,1 Hz.
  Strålningen från vattenådern är grunden för ett utmattningsfenomen som under en längre tids påverkan lägger grunden till många sjukdomar. Vissa personer märker att de blir stela, ömma i ryggen och börjar frysa bara de vistas över vattenådror någon timme. Allra farligast är om det finns korsande vattenådror. Håller man en pendel över ett vattenkryss reagerar den med att cirkla runt. Vilken hastighet den har beror på vattenflöet. Över en vattenåder reagerar den med att svänga fram och tillbaka i åderns riktning. Med slagruta känner man vattenflödet genom "draget" i den. Blixten slår också ner i vattenåror.
  Kattdjur och myror dras till vattenådror. Däremot går inte hundar, hästar och kor dit. Katters absoluta favoritplats är där det finns vattenådror kombinerat med currystrålning.
  Vattenådrors påverkan eliminerar kroppens mineraler och andra viktiga ämnen. Immunsystemet försvagas och man blir därmed lättare mottaglig för sjukdomar och förkylningar. Det ställer till obalans i kroppen som kan ta lång tid att reparera. Jordstrålningen interfererar med kroppens bioelektriska system.
  Auran krymper successivt om man ställer sig på ett vattenkryss och mäter auran med slagruta. Likaså försvinner all kraft om man gör försöket att ställa sig på ett vattenkryss.

Sidoutslag
Vattenådrorna har även sidoutslag. Lika djupt som det är ned till vattenåder, lika långt ut åt båda sidor finns sidoutslagen. De kan lätt förväxlas med själva vattenådern vid uttagning av brunn. Djupet och vattenmängden vid ett sidoutslag är alltid noll och det finns alltså inget vatten. Det är enbart strålning och har frekvensen 15,97 gånger den hos vattenådem, dvs 97,4 Hz.

Djup och mängd
Djupet ned till vattenådern kan beräknas med hjälp av slagruta eller vid stora djup med slagkäpp. Vattenmängden känns på "styrkan" i slagrutan när en vattenåder passeras. En noggrann beräkning av flödet i liter/minut utföres med slagrutan.
  En brunn bör grävas där två vattenådror korsar varandra. Dock bör hänsyn tas till eventuella föroreningar, befintlig trekammar-brunn, vattenådromas riktning osv. Beräkning av pH-värdet görs också med slagrutan.

Avstörning
När vatten rinner i en vattenåder bildas negativ energi (frekvens 6,1 Hz) genom att vattnet slits sönder i mindre beståndsdelar vid vattnets friktion mot stenar och andra hinder. Genom vattenådern går en svag elektrisk ström. Vattenådern är den elektriska delen och sidoutslaget den magnetiska delen.
  Avstörning kan utföras med kopparrör och spik. Järnspiken avstör vattenådern och kopparröret sidoutslaget. Därmed vänds den negativa frekvensen till positiv (9,87 Hz). Slagrutan avgör var spikarna ska placeras.
  Om man provar energin med slagrutan under tiden spikarna och rören slås ned, vänder slagrutan och slår baklänges när det är ca 2 cm kvar att slå ned = positiv energi. Elöverkänsliga personer kan märka avstömingen av energin, så att det kan liknas vid abstinensbesvär. Avstörning av bostäder kan också ske mentalt. En sådan förmåga är ytterst ovanligt.

Ley-linjer
Ley-linjer är positiva energilinjer med frekvensen 9,87 Hz. Rakt genom kyrkor byggda före år 1750 finns sådana linjer. Ett annat undersökt objekt är Ales stenar, en skeppssättning som ligger på Kåsebergaåsen i Skåne, med vid utsikt över hav och land.
  Stenskeppets funktion har tolkats som en forntida kalender. Fören pekar rakt mot den nedåtgående solen vid sommarsolståndet. Aktern pekar mot den uppåtgående solen vid vintersolståndet. Stenarna i för och akter skiljer sig från de övriga, då de består av ljus kvarts. Energin är neutral. De övriga 56 stenarna har varannan positiv respektive negativ energi. Ales stenar är också ett kraftverk.
  En ley-linje utgår från den nionde stenen på norra sidan i 341° riktning. Från Ales stenar fortsätter linjen till Dalby kyrka och Lunds domkyrka. Höjden där Ales stenar ligger är en isbildning, där lera och sand har sedimenterats i lager. Denna bildning fungerar som ett batteri och stenarna tar upp energin, förstärker och strålar ut den. Åldern är ca 4 400 år.
  Rakt genom Gryts kyrka i Skåne går en positiv ley-linje. Ytterväggarna i kyrkan ligger i currylinjer. Alla linjer sammanstrålar framme i koret. Auran ökar hela tiden på en sådan plats. Prästerna fick alltså sin energi från marken och inte från ovan! Någon vattenåder under den lilla kyrkan finns inte heller. Energin inne i kyrkan är mycket positiv.
  Det finns flera olika typer av slagrutor:
  Träklykan är i särklass det bästa hjälpmedlet som klarar alla typer av mätningar. För att finna vatten och andra störfält går det bra med i stort sett vilket träslag som helst, bara slagrutan har den rätta formen. Videklyka är bäst när det gäller uttagning av brunn för beräkning av djup och vattenflöde. Andra träslag kan slå fel vid beräkning av djupet.
  Plastgalgen har till dels ersatt den gamla slagrutan. Den finns lätt till hands och man slipper söka grenar i naturen. Även auran går att mäta med denna slagruta och man kan testa läkemedel. Med slagrutan kan lokaliseras vattenledningar, läckor på rör, avloppsrör och elkablar.
  Slagkäppen är en lång rak videkäpp ca 140 cm lång. Den används för exakt mätning av djup vid uttagning av djupa borrhål. Käppen hålls i ena handen och vilar över den andra. När en vattenåder påträffas svänger käppen horisontellt. För beräkning av djupet nickar käppen upp och ner. Andra träslag kan visa fel vid uttagning av djupet. Detta är ett av de äldsta hjälpmedlen, även om inte alla slagrutemän behärskar den.
  L-formade pekare av metall. Kan visa alla störfält men är sämre för beräkning av djup och vattenmängd vid uttagning av brunnar.

Back