40

Johan Daniel Djurling Kusk/Hemmansägare. Flyttade från Lysta försml 1810 till Floda i Södermlnd. Hf GID 195.30.100400, 5e rad nedifrån. . Åbo i Kyrk. Roten Södra Granhed, tidigare dräng i Abbotnäs år 1812.
Född 1784-05-16 Strängnäs, GID 76.12.34600. Södermanlands län
Död 1846-05-27 Strängnäs, GID 195.18.4300. Begravd den 2 juni.  
Gift 1811-09-19 Anna Olsdotter Söderling, Floda, 1776-1856 (d i Strängnäs) Södermanlands län
Barn Födda Ort Döda Anm.
Stina Lotta Djurling 1811-07-18 Täby   Dotter 1. Flyttar till Näshulta 1830. G m Schwedin, f 1809. Barn Wilhelmina Charlotta, f 1838. gift med Fabrikör Adolf Meijer. Barn: Carl och Claes
Anna Sofia Djurling 1813-10-05 Floda
Södra Granhed
1890-01-11
Lerbo
Dotter 2. Flyttar t Lerbo 1846. Gift 1846-12-06 i Lerbo m Hemmansägare Anders Andersson, f 1812. Barn: Carl Erik,1844,  August 1845, Alfred 1846,  Albert 1847.
Carl Johan Djurling 1815-11-10 - " - 1879-12-23 Nr 20. Son 1   Södermanlands län
Erik Gustaf Djurling 1819-08-10 - " - Eskilstuna Son 2   Flyttar t Eskilstuna 1857 -
Anders Wilhelm Djurling 1821-06-28 - " - 1846 i Sthlm Son 3  Tullvaktare.
 Back    GID    76.12.34600   F 40
 40 P GID 195.15.84000   Gifta   40+41
  GID ..   F   Dotter 1
  GID 195.13.39700   F   Dotter 2
GID 195.13.40500   F   Son 1
GID 195.13.42200 ..   F   Son 2
GID 195.14.44000   F   Son 3
GID 195.32.22100   Hf   1819-24 Familjen Joh. Daniel Dj
Från Johan Daniel Djurling (nr 40) finns släkten Djurlings namn fortsatt endast från Carl Johan och Erik Gustaf.
Se en översikt av dessa båda grenar av släkten Djurling här:

Carl Johan Djurling    Erik Gustaf Djurling


Utdrag från Fors kommun från Internet. 2007.

Fors kommun   1889-06-26      FOR0227.TXT, A1:2
Protokoll, hållet vid lagligen utlyst Kommunal stämma med Fors Socken i Sockenstugan den 26 Juni 1889.
§1.
Kommunal Stämma hade till denna dag blifvit utlyst för att besluta huruvida och hvilka åtgärder skulle vidtagas för att möjligen tillvinna Kommunen arfsmedel efter en i Norra Amerika afliden person vid namn Djurling från Södermanland, och hvilken antoges hafva varit broder till den inom Fors Socken i lifstiden bosatte hofslagaren Erik Gustaf Djurling, hvars tvänne oäkta söner David Leonard och Erik Albert Gillström vårdas af Kommunens fattig vårds Styrelse och genom hvilka om de kunna befinnas arfsberättigade, kommunen kunde erhålla ersättning för för dessa barn hafda omkostnader; och beslöt stämman lemna ordföranden i uppdrag att hänvända sig till Herr Häradshöfdingen G. Brakel för infordrande af yttrande om och hvilka åtgärder kunna vara att vidtaga; hvarefter och sedan sådant yttrande erhållits nej stämma skall utlysas för sitt i frågan vidare besluta. Kostnaden härför skall utgå af kommunalkassa. Som ofvan
/A Svedin/
Samma dag uppläst och godkändt
/H.Persson/ /C,A, Rosell/
Uppläst från predikstolen i Fors Kyrka Söndagen den 30 Juni 1889 af /J A, Kastengren/
------------------------------------------------------------------------------------
Fors kommun   1889-08-17   FOR0229.TXT , A1:2
Protokoll, hållet vid Kommunal-Stämma med Fors Socken i Socken-Stugan den 17 Augusti 1889
§1.
Stämman förklarades, uppå derom framstäld förfrågan, vara lagligen utlyst, hvarefter Herrar J. G. Andersson i Stenby och P. G. Andersson i Kohlsta N:o 2 utsågos att justera dagens protokoll.
§2.
Restlängden öfver vid 2:a uppbördsstämman obetalda.  Kommunalutskylder företeddes, granskades och godkändes utan anmärkning.
§3.
I och för förklarings afgifvande föredrogos Stadsfullmäktiges i Eskilstuna till Kongl. Maj:t. Stälda underdåniga besvär rörande aflidne fabriksidkaren C. O. Öbergs omyndiga barns mantalsskrifning innevarande år; och blef ett förslag till sådan förklaring inför Stämman föredraget, godkändt och underskrifvet.
§4.
Vid ånyo företagen behandling af det i protokollet för den 26 sistlidne juni har ofvan afhandlade ärende, huruvida arfsmedel efter en i Amerika afliden Svensk man, vid namn Djurling, skulle kunna tillvinnas bröderna David Leonard och Erik Albert Djurling - Gillström, för hvilka barn kommunens fattigvårds Styrelse är målsman, beslöt nu Stämman i enlighet med Herr Häradshöfdingen G. Brakels hemställan och tillstyrkan, att inga åtgärder härför skola vidtagas.
Som ofvan
/A Svedin/
Justeradt den 24 Aug 1889
/P. G. Andersson/J. G. Andersson/
Uppläst från predikstolen i Fors kyrka Söndagen den 25 Aug. 1889 af /A Mellin/